Вести

ИЗБОР со јавен ПОВИК

Во врска со извршување на ДБФП BG16RFOP002-2.001-0643-C01 по Оперативната програма "Иновации и конкурентност" 2014-2020, објавувам: Документација за спроведување на постапка "Избор со јавна покана" со предмет: "Купување, испорака и пуштање во работа на машински алатки за следните посебни позиции:
Лот 1: Машина за ласерско сечење - 1 парче
Лот 2: 5-осени обработувач центар - 1 парче
Лот 3: Струг ЦПУ - 1 парче