Вести

Проект "Зголемување на потенцијалот на КОДКИЈ ТЕХНОЛОЏИС ДОО за извоз на механизми за заклучување и системи од висока класа преку инвестиција во нов производствен капацитет"

КОДКИЈ ТЕХНОЛОЏИС ДОО е корисник на проектот "Зголемување на потенцијалот на Кодкј Технолоџис ДОО за извоз на механизми за заклучување и системи од висока класа преку инвестиција во нов производствен капацитет", кој се спроведува со финансиска поддршка на оперативна програма "Иновации и конкурентност" 2014-2020, кофинансирана од Европската унија преку Европски фонд за регионален развој и од националниот буџет на Република Бугарија.
Проектот е насочен кон зголемување на производниот капацитет и зајакнување на извозниот
потенцијал на Кодкиј Технолоџис ДОО.
Преку проектот фирмата ќе го прошири својот капацитет за производство на механизми за заклучување од највисока класа, кои претставуваат производи со висока додадена вредност и се карактеризираат со
значајни перспективи за пазарна реализација на меѓународните пазари. Проширувањето на
капацитетот ќе се постигне преку активности за:
- подобрување на производните процеси
- додавање на нови карактеристики и подобрување на постојните производи
- воведување на нови технологии за подобрување на ресурсите и ефикасноста.