Мисија и цели

Мисија

Мисијата на екипата специјалисти во Codkey Technologies LTD е да го направи светот едно поспокојно и поудобно место за живеење и работа преку зголемување на сигурноста на заклучување и квалитетно управување на високо технолошките MASTER KEY системи.
Современата и модерна компанија ја прати динамиката на пазарот поддржувајки лојална конкуренција и бизнис етика.

Мисија

Цели

Трговската политика е целосно сконцентрирана во наоѓањето на баланс меѓу одделните елементи на маркетинговиот микс. За успешното спроведување на трговската политика, Codkey Technologies LTD работи во насока на достигнување на своите цели во долгорочен и пократок план.

Приоритетен в долгорочен план за Codkey Technologies LTD е стремежот ком одржување на висок стандард на работа, лојална конкуренција и социалноодговорен бизнис.
Разпространување на производите на територијата на Бугарија и Европа. Одржување на разнообразна гама од производи со различна класа на сигурност на соодветни на пазарот цени. Гаранциона сервисна база.

Цели